قاغىلىقتىكى خانىم قىزلار ساغلاملىق مۇسابىقىسى(微信投票活动)

قاغىلىقتىكى خانىم قىزلار ساغلاملىق مۇسابىقىسى(微信投票活动)

2020-08-24 19:00:00 -- 2020-08-29 19:00:00
573
参赛数
109817
投票数
343946
访问量

微信投票活动规则

微信投票投票排行榜

姑丽扎尔买买提( 11752票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

阿尔祖古丽( 11156票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

阿依乃再尔·艾尔肯( 11073票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

布买热木·胡达拜地( 10864票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

如克亚( 10203票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

祖热姑丽·依米提( 4932票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

姑丽斯曼姑丽( 2769票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

热汗古丽·依米提( 2744票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

巴哈尔姑·吾斯曼( 2219票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

木巴热克孜( 1780票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

热依汗姑丽( 1530票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

阿热孜姑丽·玉斯尼( 1430票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

汗祖热木艾尼瓦尔( 1360票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

阿米娜·斯迪克( 1180票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

阿曼姑丽( 1152票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

ئايىمگۈل ( 1137票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

吐逊姑( 1094票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

帕提古丽·阿布来提( 1037票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

ئايىمگۇل( 951票 )
米娜瓦尔( 843票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

迪丽努尔( 768票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

热比姑丽·斯地克( 743票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

阿孜姑丽( 742票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

阿依夏木姑丽·肉孜( 689票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

阿依姑丽·孜牙丁( 640票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

汗佐热木·阿布都热扎克( 626票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

رەيھانگۈل ( 604票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

姑兰拜尔( 599票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

布加那提( 560票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

布合丽切木·阿布都克热木( 554票 )

مۇسابىقە بېتىنى كۆرگەنلەرگە پائالىيەت ، تاللاپ كۆرۈڭ

上一个活动(小神童2020榜样的力量评比活动)

下一个活动(一起学最美开学照 - show出自信,C位出道)
去投票-微信投票第三方制作平台 - 浙ICP备14037565号-8